Przejście podmiotów gospodarczych z przepisów ustawy o rachunkowości (UoR) na MSR/MSSF powinno zostać starannie zaplanowane. To ważne, ponieważ warto, aby dane, które zostaną wprowadzone do ksiąg rachunkowych i zawarte w pierwszym sprawozdaniu finansowym, nie wymagały późniejszej korekty. Dla wielu przedsiębiorców problematyczna jest wycena środków trwałych według MSR. Dowiedzmy się zatem, jak należy się do niej zabrać.

Co to jest MSR/MSSF?

Przedsiębiorcy mogą mieć wątpliwości podczas wyceny środków trwałych, ponieważ w przypadku Międzynarodowych Standardów Rachunkowości są one wykazywane oraz wyceniane według odmiennych zasad niż w przypadku UoR. 

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej znane również pod starszą nazwą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości to standardy rachunkowości, które stanowią podstawę zasad i metod rachunkowości na gruncie światowym.

Celem wprowadzenia MSSF jest umożliwienie porównywania sprawozdań finansowych spółek funkcjonujących w różnych krajach. Jest to znaczące ułatwienie szczególnie dla inwestorów. Mogą oni w ten sposób lepiej zorientować się na polu faktycznej wartości spółek na rynku międzynarodowym. Warto w tym momencie zaznaczyć, że sprawozdania finansowe mogą bardzo różnić się w zależności od kraju, z którego pochodzą. Rozeznanie w specyfice danej sprawozdawczości finansowej może być zatem bardzo problematyczne. Dlatego też MSSF upraszcza to zadanie, tworząc wytyczne, do których łatwo się odnieść.

Wycena środków trwałych według MSR

Dostosowując ewidencję do potrzeb MSSF należy zwrócić szczególną uwagę na wycenę środków trwałych. Warto wiedzieć, że w przypadku ewentualnej korekty może zmienić się wartość majątku, a także kapitałów własnych

Jak zatem powinna przebiegać wycena środków trwałych według MSR? Pierwszym krokiem jest przede wszystkim ustalenie, które składniki majątku powinny zostać wzięte pod uwagę. W wyniku rozbieżności między MSR i UoR może okazać się, że nie wszystkie będą skategoryzowane w ten sam sposób.

Składniki majątku według MSSF powinny być zatem wycenione na podstawie wartości godziwej albo oszacowane powtórnie, tak, by poziom ich wartości był taki sam, jak wówczas, gdyby podmiot stosował MSR od dnia, w którym składnik majątku został nabyty.

Należy również sprawdzić, czy nie ma przesłanek możliwości utraty wartości jednego ze środków trwałych – gdyby tak było, należy dokonać odpisów z tego tytułu.

Natomiast samej wyceny środków trwałych powinno się dokonywać na dzień przejścia na MSR/MSSF. 

Czym jest wartość godziwa?

Wartością godziwą nazywa się specyficzną cenę rynkową, której używa się do ustalenia wartości aktywów z uwzględnieniem ich stopnia zużycia, stanu, a także czasu oraz miejsca sprzedaży. Określa się ją w przypadku transakcji, które przebiegają na warunkach rynkowych pomiędzy stronami, które są zainteresowane (co znaczy, że żadnej z nich nie jest to narzucone), dobrze poinformowane, a także niepowiązane wzajemnie (nie ma między nimi stosunku nadrzędności lub podporządkowania).