Dla większości z nas emerytura to taki okres w życiu, kiedy możemy wreszcie odpocząć po kilkudziesięciu latach pracy zawodowej. Niektórzy jednak nie zamierzają udawać się na zasłużony odpoczynek i pragną pozostać aktywni na rynku pracy lub w biznesie. Taki stan rzeczy oznacza, że część emerytów decyduje się na rozpoczęcie lub kontynuację prowadzenia przedsiębiorstwa. O czym należy wówczas pamiętać?

Działalność biznesowa emeryta — co ją odróżnia?

Bez wątpienia najważniejsza różnica dotyczy obowiązku odprowadzenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wiadomo, w większości przypadków (tzn. bez uwzględnienia preferencyjnych opcji, które przysługują głównie początkującym przedsiębiorcom) są znaczne. Obejmują one — oprócz składki zdrowotnej liczonej jako 9% dochodu — także ubezpieczenia:

  • emerytalne,
  • rentowe,
  • chorobowe,
  • wypadkowe,
  • z tytułu Funduszu Pracy.

Ubezpieczenia społeczne ZUS to w 2022 roku koszt ok. 1200 złotych miesięcznie. Jest to opłata ryczałtowa, a więc niezależna od dochodu osiągniętego w danym miesiącu.

Z pewnością dobrym rozwiązaniem dla emerytów prowadzących działalność gospodarczą jest brak konieczności opłacania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych (poza emerytalną oraz rentową, które są dobrowolne). Stanowi to bez wątpienia znaczne udogodnienie dla przedsiębiorcy przebywającego na emeryturze.

Obowiązkowa pozostaje za to składka zdrowotna, która — począwszy od 2022 roku — jest ustalana jako 9% dochodu z danego miesiąca. Ponadto, składka z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego jest potrącana również z emerytury. Jest to rozwiązanie często krytykowane przez przedsiębiorców. Z drugiej jednak strony opłacanie składki zdrowotnej ZUS daje przedsiębiorcy (także emerytowi) możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia.

Deklaracja podatkowa emeryta prowadzącego działalność gospodarczą

Jeśli chodzi o składane co roku zeznania podatkowe, to przedsiębiorca będący emerytem powinien uwzględniać w jednym formularzu podatkowym (PIT-36) wszystkie dochody osiągnięte w ramach prowadzenia działalności gospodarczej oraz wpływy z tytułu emerytury. Nieco inaczej przedstawia się w przypadku opodatkowania w ramach liniowego podatku dochodowego — zyski z działalności biznesowej należy wykazać w formularzu PIT-36L.

Działalność gospodarcza emeryta — co pozostaje bez zmian?

Kwestie związane z odprowadzeniem składek wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych to w zasadzie jedyna istotna różnica między prowadzeniem działalności przez osoby w wieku produkcyjnym oraz emerytów. Ci ostatni w swojej działalności biznesowej wciąż muszą zadbać o takie elementy jak na przykład:

  • prowadzenie księgowości (uproszczonej lub w postaci pełnych ksiąg rachunkowych),
  • terminowe regulowanie obciążeń podatkowych oraz zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek dostaw i usług.

Podobnie jak w standardowych przypadkach, utworzenie działalności gospodarczej wymaga wpisu do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).