Dyrektywa Unii Europejskiej to, obok np. rozporządzenia i decyzji, jeden z rodzajów aktów prawnych stosowanych przez UE. Na czym polega, kiedy się ją wydaje i czy jest wiążąca? Odpowiadamy w artykule!

Dyrektywa Unii Europejskiej – definicja

Dyrektywa to innymi słowy zarządzenie lub wskazówka wydawana w odniesieniu do danego postępowania. Ma ona za zadanie zunifikować porządek prawny państw członkowskich UE w obszarze:

Założeniem dyrektywy jest zatem zmniejszanie różnic w przepisach obowiązujących w państwach członkowskich. Jako akt prawny Unii Europejskiej (jeden z najistotniejszych) kwalifikowana jest do kategorii prawa pochodnego, czyli wtórnego.#ozbacztez#

Czy dyrektywa Unii Europejskiej jest wiążąca?

Dyrektywa UE wyznacza cel obowiązujący wszystkie państwa członkowskie, wobec których ten akt został wydany. W tym zakresie jest zatem wiążąca. Nie obliguje ona natomiast adresatów do skorzystania z określonych form spełnienia celu – te pozostają dowolne, byle wytyczony rezultat został osiągnięty. Mówi o tym art. 249 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską – umowy wiążącej państwa członkowskie, stanowiącej jednocześnie główny akt wspólnotowy UE.

Ważne!
Dyrektywa Unii Europejskiej stanowi wiążący dokument, który dąży do minimalizowania różnic w prawie poszczególnych krajów członkowskich. Określa on cel, który państwa są zobowiązane osiągnąć w podanym terminie wybraną przez siebie metodą.

W sytuacji, gdy państwo członkowskie nie wdroży postanowień wynikających z dyrektywy do swojego prawa w terminie przewidzianym na tę implementację, jego obywatele mogą powoływać się na przepisy dyrektywy. W ten sposób mogą dochodzić swoich praw, gdy przepisy wewnętrzne stoją w sprzeczności z przepisami unijnymi.

Kiedy dyrektywa Unii Europejskiej wchodzi w życie?

Aby wdrożyć dyrektywę, muszą ją zatwierdzić Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej na wniosek Komisji Europejskiej. Następnie ogłasza się ją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jej postanowienia wchodzą w życie w terminie określonym w dyrektywie. Jeżeli jednak dokument nie podaje takiej daty – dyrektywa UE wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej publikacji.

Kary za brak implementacji dyrektywy Unii Europejskiej

Ponieważ dyrektywa Unii Europejskiej jest wiążącym aktem prawnym, państwa członkowskie muszą zaimplementować jej przepisy we wskazanym terminie. Po tym mają one obowiązek zgłosić to Komisji Europejskiej.

Jeżeli jednak do implementacji w wyznaczonym terminie nie dojdzie, Komisja ma prawo rozpocząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązań państw UE, a także wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Ten z kolei może obciążyć kraj, który nie wywiązał się z obowiązków wynikających z dyrektywy, karą finansową.

Jeżeli po takim wyroku implementacja wciąż nie nastąpi, Komisja Europejska może jeszcze raz wnieść sprawę do Trybunału z propozycją kary finansowej w formie ryczałtu albo dziennych kar pieniężnych.

Polecamy