Obecnie przedsiębiorcy mają liczne możliwości w zakresie rozliczania osiągniętych dochodów lub przychodów z tytułu działalności biznesowej. Do dostępnych rozwiązań należą: skala podatkowa, podatek liniowy, CIT oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Szczególnie ostatnie z wymienionych rozwiązań — ryczałt — stało się przedmiotem zainteresowania ze strony przedsiębiorców branży informatycznej. Ryczałt a IT - o czym warto wiedzieć przed podjęciem decyzji o rozliczaniu przychodów z IT w ramach ryczałtu ewidencjonowanego?

Ryczałt ewidencjonowany — na czym polega to rozwiązanie?

Wbrew pozorom, istota ryczałtu jako sposobu opodatkowania powinna być zrozumiała nawet dla przedsiębiorcy IT, który nie ma wiedzy na temat finansów. W CIT, skali podatkowej oraz podatku liniowym podstawę opodatkowania stanowi przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. A zatem im wyższe są koszty działalności biznesowej (np. nakłady na wynagrodzenia, zużytą energię, licencje itd.), tym niższy jest podatek do zapłaty.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku rozliczania się na zasadach ryczałtu. W tym wariancie koszty (poza pewnymi wyjątkami, do których zalicza się m.in. składki z tytułu ZUS) nie odgrywają istotnej roli. Ponieważ stawki podatku ryczałtowego są stosunkowo niskie, stwarza to pewne możliwości optymalizacji podatków w przedsiębiorstwie.

Ryczałt ewidencjonowany od przychodów a działalność firm informatycznych — o czym należy pamiętać?

Kwestie związane z tą formą opodatkowania reguluje ustawa z dn. 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z zapisami zawartymi w tej ustawie, do stawki podatku na poziomie 12% (liczonej od przychodów) uprawnieni są ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą m.in. jeden spośród poniższych rodzajów działalności w obszarze IT:

  • doradztwo w zakresie oprogramowania oraz doboru sprzętu komputerowego,
  • zarządzanie siecią informatyczną klienta,
  • wydawanie pakietów gier komputerowych, oprogramowania użytkowego i systemowego.

Aby móc skorzystać z ryczałtu, konieczne jest spełnienie warunku związanego z przychodami z działalności gospodarczej osiągniętymi w roku poprzednim — nie mogą one przekroczyć równowartości dwóch milionów euro.

Ponadto, przedsiębiorca IT, by móc rozliczać się poprzez ryczałt, nie może świadczyć usług na rzecz byłego/obecnego pracodawcy (od ostatniej takiej współpracy powinny minąć co najmniej 2 lata). 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych — zalety pozafinansowe

Należy pamiętać, że ryczałt ewidencjonowany to nie tylko realna możliwość zmniejszenia obciążeń podatkowych. Ważną zaletą jest także prostota tego rozwiązania. W ustalaniu wysokości podatku nie odgrywają roli koszty uzyskania przychodu. Taki stan rzeczy oznacza mniej nakładów czasowych i finansowych na prowadzenie księgowości. Dzięki temu przedsiębiorca może poświęcić czas oraz zaoszczędzone środki na rozwijanie prowadzonego biznesu.