Współczesny system ekonomiczny jest określany także jako gospodarka oparta na wiedzy. Takie czynniki jak: innowacje technologiczne, kapitał intelektualny pracowników oraz umiejętne zarządzanie biznesem odgrywają coraz większą rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji. Jest to widoczne szczególnie w działalności przedsiębiorstw z sektora IT, w których odpowiednio wykorzystana wiedza to podstawa funkcjonowania. Aby jednak rozwijać nowoczesną firmę, konieczne jest posiadanie kapitału. W osiągnięciu tego celu pomagają dotacje dla firm IT.

Dotacje dla firm IT — dlaczego są ważne w rozwoju biznesu?

Niewielkie podmioty na rynku muszą zmagać się z licznymi przeszkodami na drodze do dalszego rozwoju. Należy do nich między innymi bariera finansowa — brak kapitału na odpowiednim poziomie utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia ekspansję rynkową, zakup niezbędnego wyposażenia czy przeszkolenie kadry pracowniczej.

Oczywiście, taki stan rzeczy nie oznacza jeszcze, że przezwyciężenie bariery kapitałowej jest niewykonalne. Wręcz przeciwnie — dzięki różnego rodzaju dotacjom oraz programom dofinansowującym możliwe jest zniwelowanie zbyt dużych różnic między niewielkimi podmiotami a liderami rynkowymi. Co obejmują dotacje dla firm IT oraz gdzie można je uzyskać?

Dotacje unijne na rzecz rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw

Podstawą systemu dofinansowań dla branży IT są dotacje unijne. Zalicza się do nich w szczególności fundusze wchodzące w skład RPO — Regionalnych Programów Operacyjnych — oraz POIR (Program Inteligentny Rozwój).

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych

Tego typu rozwiązania przysługują przedsiębiorcom, którzy zamierzają stworzyć nowe rozwiązania technologiczne bądź udoskonalić już opracowane przez siebie koncepcje. Program pozwala sfinansować wydatki na przeprowadzenie niezbędnych prac badawczo-rozwojowych (B+R), zakup wymaganej aparatury oraz oprogramowania itd.

Nie ma przy tym większego znaczenia, czy efekty sfinansowanych badań zostaną wykorzystane w danym przedsiębiorstwie, czy też sprzedane kontrahentom. Należy jednak pamiętać, że dofinansowanie uzyskają jedynie te badania, których profil wpisuje się w specjalizacje ustalone dla danego regionu (województwa).

Wsparcie w finansowaniu szkoleń

Przedsiębiorcy IT z sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) mogą liczyć również na dofinansowanie szkoleń zawodowych dla swoich pracowników. Takie wsparcie przewidują Regionalne Programy Operacyjne, a konkretnie — wchodzące w ich skład Podmiotowe Systemy Finansowania PSF.

Dzięki temu programowi możliwe jest pokrycie kosztów na kursy znajdujące się w Bazie Usług Rozwojowych (pełna lista znajduje się na stronie rządowej). Kategoria ta obejmuje między innymi specjalistyczne szkolenia z nauk informatycznych oraz telekomunikacyjnych. W ich skład wchodzą kursy z zakresu technologii niezbędnych w pracy informatyków — MS Excel wraz z VBA, MS Project oraz bazy danych SQL to tylko niektóre z dostępnych szkoleń.

Ideą tego typu rozwiązań jest wzmocnienie potencjału (kapitału) intelektualnego pracowników w niewielkich firmach informatycznych, dzięki czemu będą one w stanie podjąć rywalizację z większymi podmiotami.